Rokitno 37, 21-504 Rokitno

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń, zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski, kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania.

Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta. Funkcjonowanie POZ oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Pacjent dokonuje wyboru poprzez złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni.

Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rokitnie

Świadczenia lekarza POZ  udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG), zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rokitnie

Świadczenia pielęgniarki POZ udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, i obejmują kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń, np.:

 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 0-6 lat, w tym:
  • wizyty patronażowe w 3.-4. miesiącu życia i – o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka – także w 9. miesiącu życia dziecka,
  • testy przesiewowe w 12. miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ (środy w godzinach 07:30 – 08:30, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.
Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Rokitnie

Świadczenia położnej POZ udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem. Obejmują kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad populacją objętą opieką, w tym:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym w ciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej, obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
 • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej POZ i w domu pacjenta;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.
Cennik

(Dotyczy pacjentów nieubezpieczonych)

Rejestracja odbywa się codziennie w godzinach 8:00 – 18:00:
osobiście
 przez osoby trzecie
telefonicznie pod nr.  83 333 10 40 lub 515010854

W Poradni Lekarza POZ przyjmują:

●  lek. med. Magdalena Buda-Huczek

●  lek. med. Jacek Alikowski

●  lek. med. Irena Kuczko

●  lek. med. Magdalena Daniłko

W Gabinecie Pielęgniarki POZ przyjmują:

●  piel. Małgorzata Kuruś-Andrzejuk

●  piel. Iwona Welo

W Gabinecie Położnej POZ przyjmują:

●  poł. Urszula Suszko