Deklaracja dostępności cyfrowej

image_pdfimage_print

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.spzozmc.pl zgodnie z  Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spzozmc.pl

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://spzozmc.pl/ spełnia wymagania w 80 %.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa https://spzozmc.pl/  jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak opisów tekstowych dla obrazków.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony www.spzozmc.pl – 2012-04-01
 2. Strona aktualizowana na bieżąco.
 3. W menu ˃ O nas > Kontakt zawarte są:
  • dane teleadresowe
 4. W menu ˃ Pacjent zawarta jest:
  • deklaracja dostępności cyfrowej
 5. W menu ˃ Pacjent > Jak dojechać zawarta jest:
  • informacja o dostępności architektonicznej
 6. W menu ˃ Pacjent > Prawa i obowiązki pacjenta zawarty jest:
  • link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 7. Na każdej stronie w górnym lewym rogu znajdują się narzędzia zwiększające czytelność strony dla osób niepełnosprawnych niedowidzących

W zakresie braku dostępności cyfrowej należy kontaktować się z pracownikami IT nr. telefonu (83) 371 83 60. Osobą kontaktową jest Łukasz Struczykls@spzozmc.pl.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.spzozmc.pl była na poziomie WCAG 2.0.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Wprowadzono ułatwienia dostępu: powiększ tekst, zmniejsz tekst, skala szarości, wysoki kontrast, negatyw, jasne tło, podkreślone odnośniki, czytelna czcionka. Dzięki temu materiały dostępne na stronie są czytelne dla osób z problemami narządu wzroku.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Na kompleks podmiotu leczniczego pn. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim składają się następujące budynki:

I. PAWILON DIAGNOSTYCZNO – OPERACYJNY

 • Izba Przyjęć
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Pracownia Ultrasonografii
 • Pracownia TK
 • Blok Operacyjny
 • Zakład Rehabilitacji

II. PAWILON CHIRURGICZNY

 • Oddział Chirurgiczny
 • Oddział Rehabilitacyjny

III. PAWILON GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY

 • Oddział Ginekologiczny
 • Oddział Położniczy

IV. BUDYNEK GŁÓWNY

 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Pediatryczny

V. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

VI. PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

VII. OŚRODEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Wejście do Izby Przyjęć znajduje się na parterze, bez żadnych schodów. Z wejścia głównego można dostać się do poszczególnych zakładów i pracowni zarówno windą, jak i schodami. Na tym samym poziomie co wejście główne (parter) znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku Pawilonu Chirurgicznego i Ginekologiczno – Położniczego prowadzą 2 wejścia: od ul. Staromiejskiej i dziedzińca głównego szpitala, gdzie znajduje się podjazd. Na poziomie I piętra Pawilon Chirurgiczny posiada od strony północnej połączenie łącznikiem z Blokiem Diagnostyczno – Operacyjnym, natomiast od strony południowej z korytarzem i klatką schodową . Lokalizacja poszczególnych oddziałów jest jednopoziomowa. W budynku jest winda, a korytarze i pomieszczenia są dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Na oddziale rehabilitacji znajduje się platforma przyschodowa.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest na każdej kondygnacji. Wejście do Budynku Głównego znajduje się od ul. Warszawskiej. Lokalizacja Oddziału Wewnętrznego jest dwupoziomowa (parter i I piętro). Oddział Pediatryczny znajduje się na II piętrze. W budynku przy wejściu jest podjazd, są też toalety dla osób niepełnosprawnych i winda. Punkt poboru materiału do badań znajduje się na środku placu szpitalnego, jest budynkiem parterowym i nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek administracyjny jest budynkiem jednopiętrowym, z wejściem od ul. Żelaznej, w którym znajdują się pomieszczenia administracji szpitala i pomieszczenia diagnostyczne ( endoskopia i poradnia rehabilitacyjna). Drugą grupą obiektów, w ramach której Szpital prowadzi swoją działalność jest Przychodnia Specjalistyczna oraz Ośrodek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Przychodnia Specjalistyczna umiejscowiona jest w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Wiejskiej 13. Jest to budynek dwupiętrowy, w którym znajduje się Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Poradnie: Medycyny Pracy, Chirurgiczna, Neurologiczna, Ginekologiczno – Położnicza, Kardiologiczna, Alergologiczna oraz wynajmowane są pomieszczenia na prywatną praktykę lekarską. Zarówno budynek administracyjny, jak i budynek Przychodni Specjalistycznej nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie posiadają windy, podjazdów dla wózków i dostosowanych toalet. Ośrodek Podstawowej Opieki Zdrowotnej znajduje się w miejscowości Kąkolewnica przy ul. Księdza Aleksandra Kornilaka 6. Jest budynkiem piętrowym, wyposażonym w podjazd wózkiem inwalidzkim i toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Budynki należące do kompleksu leczniczego nie wyposażone w pętle indukcyjne, oznaczenia w alfabecie Braill’a ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym, jak również głośniki systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego oraz wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.