Prawa i obowiązki pacjenta – Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim

Karta Praw Pacjenta

Szczegółowe informacje o sposobie realizacji należnych Państwu praw podane są w oddziałach szpitalnych na tablicach informacyjnych. Znajdziecie Państwo tam szczegółowe dane o:

 • sposobie zabezpieczenia opieki duszpasterskiej
 • trybie składania skarg i wniosków
 • dostępie do odwiedzin bliskich
 • dostępie do dokumentacji medycznej
 • dostępie do mediów (telewizja, internet)
 • możliwościach przechowywania rzeczy wartościowych

Pacjent ma prawo do:

Prawo do świadczeń zdrowotnych

 • Masz prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 • Masz prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania  odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
 • Masz prawo żądać, aby udzielający Ci świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium.
 • Lekarz może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że Twoje żądanie jest bezzasadne,
 • Masz prawo żądać, aby udzielająca Ci świadczeń zdrowotnych pielęgniarka/położna zasięgnęła opinii innej pielęgniarki/położnej.
 • Masz prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania  świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.
 • Masz prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających  określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 • Masz prawo, aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby  wykonujące zawód medyczny kierowały się zasadami etyki zawodowej, określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

Prawo do informacji

 • Masz prawo do informacji o swoim stanie zdrowia
 • Masz prawo również gdy jesteś przedstawicielem ustawowym pacjenta małoletniego do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 • Masz prawo lub Twój przedstawiciel ustawowy do wyrażenia zgody na udzielenie powyższych informacji innym osobom.
 • Masz prawo żądać, aby lekarz nie udzielił Ci powyższych informacji, możesz przedstawić swoje zdanie w tym zakresie.
 • W sytuacjach wyjątkowych, jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta. Pacjent ma jednak prawo żądać, aby lekarz udzielił mu informacji w pełnym zakresie.
 • Masz prawo również gdy jesteś przedstawicielem ustawowym pacjenta małoletniego  do uzyskania od pielęgniarki/położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgnacyjnych.
 • Lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta, jeżeli istnieją poważne ku temu powody, po uzyskaniu zgody swojego przełożonego. W takim przypadku masz prawo również  jako opiekun ustawowy lub opiekun faktyczny do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego  u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 • Masz prawo do informacji o prawach pacjenta a szpital winien udostępnić tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscach ogólnodostępnych. W przypadku pacjenta nie mogącego się poruszać informację o prawach pacjenta udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią  w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.
 • Masz prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych W przypadku pacjenta nie mogącego się poruszać, informację o świadczeniach zdrowotnych i programach profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu,  w którym pacjent przebywa.

Prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem

 • Masz prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny,  w tym udzielające Ci świadczenia zdrowotne, informacji z Tobą związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 • Osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta również po jego śmierci.
 • Powyższego prawa nie stosuje się gdy:
  • tak stanowią przepisy odrębnych ustaw,
  • zachowanie   tajemnicy   może   stanowić   niebezpieczeństwo   dla   życia lub  zdrowia  pacjenta  lub  innych  osób,
  • pacjent  lub jego  przedstawiciel  ustawowy  wyraża  zgodę  na  ujawnienie  tajemnicy,
  • zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny,   uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

Prawo do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych

 • Masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych  lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji w zakresie stanu zdrowia, rozpoznania, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstw ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 • Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażania zgody, ma prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
 • Pacjent będący osobą ubezwłasnowolnioną albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
 • Zgoda lub sprzeciw mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom albo brak takiej woli.
 • Masz prawo przed wyrażeniem zgody lub odmowy na zabieg operacyjny, inne metody leczenia lub diagnostyki stwarzające podwyższone ryzyko dla pacjenta do uzyskania informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 • W przypadku konieczności wykonania zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę oraz sprzeciw na powyższe procedury wyrażasz w formie pisemnej.

Prawo do poszanowania intymności i godności

 • Masz prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania Ci świadczeń zdrowotnych.
 • Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju  i godności. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń  zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień.
 • Masz prawo aby przy udzielaniu świadczeń towarzyszyła Ci osoba bliska.
 • Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku  istnienia prawdopodobieństwa, wystąpienia zagrożenia epidemicznego ze względu na  bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.
 • Masz prawo aby osoba wykonująca zawód medyczny, inna niż udzielająca świadczeń zdrowotnych, uczestniczyła przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy,  gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia.

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej

 • Masz prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielanych Ci świadczeń zdrowotnych. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
 • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • W przypadku Twojej śmierci prawo wglądu do Twojej dokumentacji ma osoba upoważniona przez Ciebie za życia.
 • Dokumentacja medyczna jest udostępniana: do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 • Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń
  może pobierać opłatę, z wyjątkiem pierwszej kopii, która na wniosek
  Pacjenta powinna być udostępniona bezpłatnie. Opłaty za udostępnienie
  dokumentacji medycznej ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 • Masz prawo lub Twój przedstawiciel ustawowy do wniesienia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia.
 • Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa z którego wynikają prawa lub obowiązki pacjenta i lekarza. Komisja Lekarska wydaje orzeczenie (w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu) od którego nie przysługuje odwołanie.

Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 • Masz prawo w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
 • Masz prawo odmówić kontaktu z innymi osobami.
 • Masz prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 • Jeżeli realizacja prawa do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego oraz dodatkowej opieki pielęgnacyjnej skutkuje kosztami poniesionymi przez stacjonarny zakład opieki zdrowotnej to koszty te ponosi pacjent.

Prawo do opieki duszpasterskiej

 • Masz prawo w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej do opieki duszpasterskiej.
 • Masz prawo w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia aby zakład opieki zdrowotnej umożliwił Ci kontakt z duchownym.
 • Stacjonarny zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty realizacji prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 • Masz prawo w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
 • Koszty realizacji tego prawa ponosi stacjonarny zakład opieki zdrowotnej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,

Prawa pacjenta małoletniego

 • Masz prawo, gdy jesteś pacjentem małoletnim, który ukończył 16 lat, do uzyskania przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
 • Masz prawo, gdy jesteś pacjentem małoletnim, który ukończył 16 lat, do uzyskania od pielęgniarki/położnej przystępnej informacji o pielęgnacji i zabiegach pielęgnacyjnych.
 • Masz prawo, jeśli jesteś pacjentem, który nie ukończył 16 lat, do uzyskania od lekarza informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
 • Masz prawo, gdy jesteś pacjentem małoletnim, który ukończył 16 lat, do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza,
 • Masz prawo, gdy jesteś pacjentem małoletnim, który ukończył 16 lat, do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

Każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego możesz zgłosić:

osobie wykonującej zawód medyczny (np. lekarzowi, pielęgniarce, farmaceucie),
Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych,
podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

Wszelkie informacje dotyczące sposobu zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych znajdziesz na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.pl/pl – w zakładce Produkty lecznicze, w podzakładce Monitorowanie bezpieczeństwa leków.

W celu ochrony praw pacjenta określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach odrębnych powołano w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta. Godziny i miejsce przyjęć Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta podaje się do publicznej wiadomości pacjentów.

Podstawowe unormowania prawne:

● Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Pełny tekst Ustawy dostępny w każdym oddziale szpitalnym u Pielęgniarki Oddziałowej, w pozostałych jednostkach organizacyjnych u kierownika jednostki/ komórki/

● Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

● Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

● Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

● Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

● Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Pełnomocnik ds. praw pacjenta przyjmuje w każdy:
– poniedziałek w godz. od 13.00 do 16.00 
– wtorek w godz. od 9.00 do 11.30 
– piątek w godz. od 9.00 do 11.30 
Budynek Diagnostyczno-Operacyjny, I piętro, pokój przy windzie nr 2 
Osoby z niepełnosprawnością wejście przez Izbę Przyjęć – windą na I piętro
Kontakt telefoniczny 83 371 83 08

Zobacz także

Skip to content