Wydłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń na szczepienia do 14.01.2021 r.

W związku z informacją otrzymaną z Centrali NFZ informujemy, iż data przyjmowania zgłoszeń personelu sektora ochrony zdrowia przez szpitale węzłowe po raz kolejny uległa zmianie z 28 grudnia 2020 r. na 14 stycznia 2021 r.

W związku z powyższym prosimy o nadsyłanie list wraz z wypełnionymi formularzami zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzuli informacyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 13.01.2021 r., ponieważ w dniu 14.01.2021 r. szpital będzie musiał dane z formularzy wprowadzić do systemu i przesłać do Narodowego Funduszu Zdrowia.


Listy wraz z wypełnionymi formularzami należy odesłać drogą mailową: sekretariat@spzozmc.pl lub dostarczyć na adres: ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, budynek administracji, sekretariat.

UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA SZCZEPIENIA W ETAPIE 0

a. Pracownicy szpitala węzłowego,
b. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
c. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
d. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
e. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych
f. Osoby zatrudnione w izbach lekarskich, pielęgniarek i położnych, aptekarskich oraz diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów,
g. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.