Zakres działania, osiągnięcia, historia

image_pdfimage_print
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim wykonuje świadczenia zdrowotne na rzecz mieszkańców powiatu bialskiego - głównie mieszkańców Miasta Międzyrzeca Podlaskiego, Gmin Międzyrzec Podlaski i Drelów - oraz w części Gminy Kąkolewnica, rejon Polskowola.

W bazie pacjentów korzystających z naszych świadczeń mamy zarejestrowanych ponad 40 tys. osób. Baza jest na bieżąco aktualizowana poprzez dopisywanie kolejnych pacjentów korzystających z naszych świadczeń, są to głównie osoby spoza rejonu SP ZOZ oraz pacjenci z całego kraju. Realizujemy specjalistyczne świadczenia zdrowotne na bazie Szpitala Powiatowego i Przychodni Specjalistycznej.

SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim o łącznej liczbie 177 łóżek realizuje świadczenia zabiegowe i zachowawcze w zakresie opieki krótko- i długoterminowej w następujących oddziałach szpitalnych: Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Neurologicznym i Pododdziałem Reumatologicznym, Oddział Chirurgii Ogólnej i Urazowej, Oddział Ginekologiczny, Oddział Pediatryczny, Oddział Rehabilitacji dla Dorosłych, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Przychodnia Specjalistyczna realizuje porady w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w następujących poradniach: Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Położniczo-Ginekologiczna, Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Alergologiczna.

Oddziały szpitalne wyposażone są w sprzęt i aparaturę specjalistyczną, zapewniają całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską mieszkańcom lokalnej społeczności oraz wszystkim potrzebującym, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i obowiązującymi standardami. SP ZOZ w swojej strukturze organizacyjnej posiada dział diagnostyki: Centralne Laboratorium, Zakład Diagnostyki Obrazowej (rentgenodiagnostyki, ultrasonografii i tomografii komputerowej) i Pracownię Endoskopową; rozbudowany dział rehabilitacji: Zakład Rehabilitacji, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dorosłych i dla Dzieci; oraz Blok Operacyjny, Izbę Przyjęć i Centralną Sterylizację.

Najważniejszym jednak elementem w procesie udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych jest kadra medyczna. Aktualnie SP ZOZ dysponuje specjalistami w zakresie: chirurgii ogólnej, położnictwa i ginekologii, pediatrii, chorób wewnętrznych, alergologii, rehabilitacji medycznej, neurologii, otolaryngologii, radiologii, anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny pracy. W obecnej strukturze łóżek krótko- i długoterminowych rocznie w szpitalu hospitalizowanych jest ok. 5500 pacjentów. Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim jest placówką dostosowaną strukturalnie i organizacyjnie do potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności.

„Nasz szpitalik”, jak mówią o nim pacjenci przebywający na leczeniu i pracująca tutaj kadra medyczna, jest nowoczesną placówką służby zdrowia, przyjazną dla pacjenta i personelu. Potwierdzają to ankiety satysfakcji pacjentów przeprowadzane corocznie, w których bardzo wysoko oceniana jest atmosfera (uprzejmość i grzeczność od 80 do 86% ocen bardzo dobrych) oraz praca personelu medycznego. Bliskie relacje pomiędzy personelem, serdeczność względem pacjentów sprawiają, że chorzy mogą mieć namiastkę atmosfery rodzinnej i poczuć się lepiej, pomimo cierpienia spowodowanego chorobą.

Osiągnięcia

Na podstawie oceny dokonanej przez wizytatorów Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie (6-8.12.2017 r.) Minister Zdrowia przyznał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim status szpitala akredytowanego. Certyfikat Akredytacyjny przyznany jest na okres 3 lat, do 7.02.2021 roku.

Wieloletnia troska pracowników tutejszego zakładu o zapewnienie standardów jakości, bazy, sprzętu, organizacji, dostępności i nowoczesności został potwierdzony nadaniem Certyfikatu Akredytacyjnego przez Radę Akredytacyjną Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie w latach 2001-2005. Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim został również zakwalifikowany do złotej setki szpitali publicznych, zajmując 4 miejsce w województwie lubelskim w ogólnopolskim rankingu przeprowadzonym w 2002 r. przez dziennik „Rzeczpospolita”. Oddział Dziecięco-Rehabilitacyjny od 2003 r. spełnia kryteria programu „szpitali motylkowych”, dostosowanych wyglądem, kolorystyką i estetyką do potrzeb dzieci. Uczestniczył w programie „Szpital z sercem”, który miał na celu poprawę warunków dla opiekuna. Centralne Laboratorium wpisane jest w Krajowy Rejestr Laboratoriów i systematycznie bierze udział w ogólnopolskim sprawdzianie jakości wykonywanych badań. Pracownia rentgenodiagnostyki ma wprowadzony wewnętrzny System Zarządzania Jakością, co wiąże się z odpowiednimi standardami i procedurami wykonywanych badań, ochroną radiologiczną pacjenta i personelu. W najbliższym czasie planowany jest zakup aparatu cyfrowego.

Historia placówki

Szpital w Międzyrzecu Podlaskim istnieje już około 200 lat

Powstał na początku XIX wieku. Początkowo mieścił się w drewnianym budynku przy ulicy Pocztowej, który spłonął w 1845 roku. W 1846 roku rozpoczęto budowę gmachu murowanego na potrzeby szpitala przy ul. Warszawskiej. Budowę zakończono w 1850 roku. Zarząd nad szpitalem pełnił w różnych okresach Magistrat Miasta Międzyrzec albo Gmina Wyznaniowa Żydowska.

W 1929 roku szpital został rozbudowany. Wzniesiono drugie piętro oraz oficynę, urządzono oddział chirurgiczny, a cały obiekt doprowadzono – jak podają ówczesne dokumenty – do poziomu szpitala nowoczesnego. Posiadał on 60 łóżek przeznaczonych dla ogółu ludności. W jego strukturze funkcjonował Oddział Chirurgiczny – 24-łóżkowy, Oddział Chorób Wewnętrznych – 24-łóżkowy, Oddział Położniczy – 8-łóżkowy i oddział izolacyjny – 6-łóżkowy.

Do szpitala przyjmowano na leczenie wszystkich chorych, bez różnicy płci, wyznania i narodowości, z wyjątkiem chorych psychicznie, wenerycznie, zakaźnie i na oczy. Przeciętne dzienne obłożenie szpitala wynosiło 24-26 pacjentów, rocznie wykonywano około 100 operacji chirurgicznych. Leczenie w szpitalu było płatne – dla każdego z oddziałów szpitalnych obowiązywała inna taksa opłat dziennych.

Po drugiej wojnie światowej cały majątek szpitala przejęty został przez Skarb Państwa. Szpital realizował swoje zadania jako szpital miejski.

Od l lipca 1975 roku stał się jednostką organizacyjną Zespołu Opieki Zdrowotnej. Rejon działania szpitala obejmował Miasto Międzyrzec Podlaski, Gminę Drelów, Gminę Międzyrzec Podlaski, Gminę Kąkolewnica – rejon zamieszkały przez ponad 40 tys. mieszkańców.

Wielkość zapotrzebowania na szpitalne świadczenia zdrowotne wymagała powiększenia bazy, rozbudowy dostosowania szpitala do zmieniających się wymogów i standardów medycznych. Aby sprostać tym oczekiwaniom, od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzono intensywną i gruntowną modernizację i rozbudowę bazy szpitalnej.

W 1993 r. oddano do użytku nowo wybudowany pawilon ginekologiczno-położniczy na 31 łóżek, a następnie zmodernizowano i wyremontowano główny budynek szpitalny, mieszczący obecnie oddziały wewnętrzny i dziecięcy. Wybudowano też całą infrastrukturę techniczną, której dotychczas szpital nie posiadał, tj. kolektory sanitarne z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni miejskiej, sieć wodną z dwustronnym zasilaniem z ujęcia miejskiego, własną stację transformatorową z niezależnym dwustronnym zasilaniem szpitala w energię elektryczną, centralną sieć gazów medycznych, sieć grzewczą z podłączeniem miejskiej magistrali ciepłowniczej, którą zrealizowano przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

W 1995 r. rozpoczęto budowę bloku operacyjno-diagnostycznego. Oddano go do użytku w 2001 r. Umieszczono tam trakt operacyjny, centralną sterylizację, centralne laboratorium, izbę przyjęć, pracownie diagnostyki radiologicznej, ultrasonograficznej, bakteriologicznej oraz zakład rehabilitacji. Oddanie do użytku tej inwestycji wpłynęło w znaczący sposób na funkcjonalność całego kompleksu szpitalnego. Rozwiązano wiele istotnych problemów związanych z diagnostyką i leczeniem oraz sprawnością organizacyjną Szpitala.

 

Odtwórz wideo