Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim ogłasza zapisy pacjentów skierowanych do
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL)
ul. Wiejska 13, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Telefon 83 351 01 01

Niezbędne dokumenty (podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia poz. 731 z dnia 25 czerwca 2012.r w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych)

 1. Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego
 2. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 3. Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego
 4. Decyzja  organu rentowego albo emerytalno – rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt w zakresie opiekuńczym przez właściwy organ rentowy albo emerytalno – rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ.
 5. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego,

Zadania Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego

gwarantowane świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej; okresowe objęcie całodobową pielęgnacją, rehabilitacją oraz kontynuacja leczenia pacjentów (świadczeniobiorców) przewlekle chorych lub którzy przebyli leczenie szpitalne lub u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagająjuż dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym.

Kwalifikowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:

 • świadczenia dotyczą Pacjentów niesamodzielnych, uzależnionych od pomocy drugiej osoby w zakresie samoobsługi i wykonywania czynności dnia codziennego. Podstawą kwalifikacji jest ocena poziomu samodzielności 100-stopniową skalą Barthel; podstawę kwalifikacji stanowi wynik 40 lub mniej punktów,
 • do ZOL nie przyjmuje się Pacjentów, dla których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Zakres świadczeń ZOL:

 • opieka lekarska wraz z konsultacjami specjalistycznymi,
 • całodobowa opieka pielęgniarska, zgodnie ze standardami określonymi przez krajowego konsultanta w dziedzinie opieki długoterminowej,
 • rehabilitacja ruchowa i fizjoterapia,
 • terapia zajęciowa,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • trening samoobsługi,
 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie dietetyczne wraz z leczeniem żywieniowym,
 • przygotowanie pacjenta (świadczeniobiorcy) i jego rodziny (opiekunów) do samoobsługi, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością,
 • edukacja i poradnictwo zdrowotne dla pacjenta i jego rodziny,
 • zapewnienie sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych,
 • zapewnienie zleconych badań dodatkowych,
 • zapewnienie transportu sanitarnego,
 • pomoc w pozyskaniu sprzętu medycznego rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji w środowisku domowym (wniosek do NFZ tylko przy wypisie).

Finansowanie i opłaty za pobyt w ZOL:

 • Środki przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywają koszty leczenia i rehabilitacji w ZOL, w szczególności koszty opieki lekarskiej, całodobowej opieki pielęgniarskiej, koszty rehabilitacji, pomocy psychologicznej, terapii logopedycznej, leczenia farmakologicznego, dietetycznego, badań diagnostycznych,
 • Zgodnie z treścią obowiązujących przepisów Pacjent przebywający w zakładzie realizującym całodobowo gwarantowane świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania poprzez uiszczenie ustawowo określonej opłaty miesięcznej odpowiadającej 250% najniższej emerytury, jednak nie przekraczającej 70% miesięcznego dochodu Pacjenta w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • w przypadku Pacjentów do ukończenia 18 roku życia oraz osób uczących się, do ukończenia 26 roku życia, miesięczna opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w ZOL wynosi 200% kwoty najniższej emerytury, jednak nie więcej niż kwotę odpowiadającą 70% miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.