Szpital Powiatowy, ul. Warszawska 2-4

DDOM jest formą opieki skierowanej do osób niesamodzielnych, w szczególności powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego, realizowanego w trybie stacjonarnym.

Zakres świadczeń opieki zdrowotnej w DDOM:
  • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
  • usprawnianie ruchowe,
  • stymulacja procesów poznawczych,
  • terapia zajęciowa,
  • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
  • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

Ponadto:

  • niezbędne badania diagnostyczne i specjalistyczne konsultacje lekarskie – w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego.

Inne świadczenia:

  • odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie,
  • zajęcia dodatkowe służące zagospodarowaniu czasu wolnego w trakcie pobytu w DDOM,
  • w razie potrzeby, we współpracy z rodziną pacjenta, zapewnienie transportu do i z miejsca zamieszkania.

Zakres świadczeń zdrowotnych został zaprojektowany w oparciu o dokument Standardy postępowania w opiece geriatrycznej, a koncepcja szpitala środowiskowego nawiązuje do rozwiązań funkcjonujących m.in. w Skandynawii, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

Informacja dotycząca możliwości korzystania z Dziennego Domu Opieki Medycznej w Międzyrzecu Podlaskim po zakończeniu realizacji projektu „Szpital Środowiskowy dla Międzyrzecczyzny”
Informujemy, iż z dniem 31 lipca 2018 r. dobiega końca realizacja projektu pn. „Szpital Środowiskowy dla Międzyrzecczyzny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, konkurs o numerze POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 – Dzienny Dom Opieki Medycznej, organizowany przez Ministra Zdrowia. W związku z czym, zakończy się możliwość finansowania pobytu podopiecznych w placówce ze środków projektu. Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie trwałości projektu tj. od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2021 r. zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas. Jednak ze względu na brak kontynuacji finansowania ze środków publicznych od 1 sierpnia br. świadczenie usług w DDOM będzie odpłatne, bez generowania dochodu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z Projektu bez dodawania zysku. Dzienny koszt pobytu bez transportu: 130 zł Dzienny koszt pobytu z transportem: 140 zł Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 12 osób W przypadku, gdy koszt dziennego pobytu byłby mniejszy niż wielkość zebranych opłat, to różnica zostanie pacjentom zwrócona. Placówka będzie gotowa od 01.08.2018 r. do świadczenia usług: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00
Kontakt telefoniczny:

83 371 83 48