DDOM – Szpital Środowiskowy – Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim

Szpital Środowiskowy dla Międzyrzecczyzny

Informacje podstawowe, finansowanie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje projekt pod nazwą Szpital Środowiskowy dla Międzyrzecczyzny, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, konkurs o numerze POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 – Dzienny Dom Opieki Medycznej, organizowany przez Ministra Zdrowia.

Projekt służy także realizacji Celu tematycznego 9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Projekt realizowany w partnerstwie.
Partnerami projektu są: Urząd Gminy w Międzyrzecu Podlaskim i Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Partnerzy wnoszą wkład w postaci wsparcia merytorycznego (programowego) i w działaniach środowiskowych.
SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim jest Liderem projektu, ponoszącym m. in. wszystkie koszty wkładu własnego, administracji i utrzymania pomieszczeń.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Skarbu Państwa, w ramach dofinansowania przyznanego przez Ministra Zdrowia:

 • ze środków europejskich: 842 784,19
 • ze środków dotacji celowej: 112 978,06 zł.

Wkład własny, wniesiony w całości przez SPZOZ: 44 219,00 zł.

Okres trwałości projektu

Informacja dotycząca możliwości korzystania z Dziennego Domu Opieki Medycznej w Międzyrzecu Podlaskim po zakończeniu realizacji projektu „Szpital Środowiskowy dla Międzyrzecczyzny”

Informujemy, iż z dniem 31 lipca 2018 r. dobiega końca realizacja projektu pn. „Szpital Środowiskowy dla Międzyrzecczyzny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru Zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, konkurs o numerze POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15 – Dzienny Dom Opieki Medycznej, organizowany przez Ministra Zdrowia. W związku z czym, zakończy się możliwość finansowania pobytu podopiecznych w placówce ze środków projektu.

Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie trwałości projektu tj. od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2021 r. zapewniamy gotowość do dalszego świadczenia usług w takim samym zakresie jak dotychczas. Jednak ze względu na brak kontynuacji finansowania ze środków publicznych od 1 sierpnia br. świadczenie usług w DDOM będzie odpłatne, bez generowania dochodu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim.

Koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z Projektu bez dodawania zysku.

Dzienny koszt pobytu bez transportu: 130 zł

Dzienny koszt pobytu z transportem: 140 zł

Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 12 osób

W przypadku, gdy koszt dziennego pobytu byłby mniejszy niż wielkość zebranych opłat, to różnica zostanie pacjentom zwrócona.

Placówka będzie gotowa od 01.08.2018 r. do świadczenia usług: w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00

Lokalizacja: Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4 (na terenie Szpitala Powiatowego)

Warunki kwalifikacji i uczestnictwa w DDOM:

Do DDOM mogą być przyjęci pacjenci:

– bezpośrednio po hospitalizacji;

– którym, w okresie poprzedzających 12 miesięcy udzielono świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego;

– w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel mieszczą się w granicach od 40 do 65 punktów;

– posiadają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Skierowanie do DDOM wydaje:

– lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

– w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

W placówce będzie mogło przebywać równocześnie nie mniej niż 12 i nie więcej niż 15 osób. Czas udzielania wsparcia będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie krótszy niż 30 dni i dłuższy niż 120 dni, dziennie około 8 godzin.

Standard Dziennego Domu Opieki Medycznej, w warunkach zbliżonych do domowych obejmuje:

– specjalistyczne konsultacje lekarskie (w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego – lekarz specjalista rehabilitacji, geriatrii oraz inni specjaliści),

– opieki pielęgniarskiej (w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji),

– niezbędnych badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych),

– świadczeń rehabilitacyjnych,

– opieki psychologicznej,

– opieki logopedycznej,

– terapii zajęciowej,

– świadczeń opiekuna medycznego,

– doradztwa w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,

– przygotowania rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),

– odpowiedniego do stanu zdrowia wyżywienia (2 posiłki w tym obiad),

– zajęć dodatkowych służących zagospodarowaniu czasu wolnego w trakcie pobytu,

– oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, uwarunkowanych stanem zdrowia pacjenta,

– w razie potrzeby zapewniamy transport wraz z osobą zapewniającą opiekę medyczną do i z miejsca zamieszkania.

Ośrodek dysponuje specjalistycznymi pomieszczeniami do prowadzenia pełnego standardu DDOM
w tym diagnostyki, kompleksowej terapii, zajęć edukacyjnych i pobytowych.

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać w budynku DDOM, ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07.30 – 15.00 lub pod numerem tel. 83 371 83 48, 83 371 83 79.

Cele projektu

Przygotowanie i wypracowanie rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych oraz bazy technicznej i lokalowej oraz realizacja pilotażu dziennego domu opieki medycznej jako odrębnej jednostki organizacyjnej SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.

Wprowadzenie rozwiązania opieki zdrowotnej typu szpitala dziennego / szpitala środowiskowego, polegającej na funkcjonowaniu oddziału dziennego dla osób wymagających kontynuacji leczenia, rehabilitacji i opieki, ale nie wymagających hospitalizacji.

Przedmiot i cel konkursu

Zgodnie z regulaminem konkursu, jego przedmiotem jest pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dotyczącego tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej.

Celem konkursu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

Projekt ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi, poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych.

Cele pośrednie:

 • poprawa jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej,
 • rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych,
 • rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych,
 • zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych,
 • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, rozwój wsparcia osób niesamodzielnych (edukacja, wsparcie psychologiczne).
Planowane efekty

Powstanie wyodrębniona jednostka organizacyjna SPZOZ – Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM)

Przygotowana zostanie infrastruktura potrzebna do realizacji DDOM

Opracowana zostanie dokumentacja medyczna i materiały edukacyjne dla pacjentów i ich opiekunów

Wypracowane zostaną standardy pracy wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego i zasady współpracy w ramach działań środowiskowych

Wsparciem zostanie objętych około 70 osób – pacjentów DDOM, a także ich rodziny / opiekunowie, poprzez działania edukacyjne i objecie opieką dzienną osób od nich zależnych

Przygotowany zostanie standard DDOM, w celu kontynuacji i rozwoju szpitala dziennego.

Główne etapy projektu
 • Utworzenie wyodrębnionego w strukturze SPZOZ modułu organizacyjnego DDOM: 06 – 10 2016,
 • Przygotowanie infrastruktury i wyposażenie DDOM: 07 – 11 2016,
 • Przygotowanie procedur i organizacji pracy DDOM: 06 – 11 2016,
 • Prowadzenie szpitala środowiskowego (DDOM): 12 2016 – 05 2018.

Uroczyste otwarcie DDOM

Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej, który znajduje się na terenie Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 2-4, odbyło się 6 grudnia 2016 r. Uroczystość poprowadził Wiesław Zaniewicz – dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Poświęcenia nowego obiektu dokonał ksiądz infułat Kazimierz Korszniewicz.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi: poseł na Sejm RP Stanisław Żmijan, dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Karol Tarkowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Przemysław Litwiniuk, starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta bialski Janusz Skólimowski, przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Kiczyński, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mariusz Kostka, radny powiatowy Marek Sulima, radna powiatowa Jolanta Zbucka, radny powiatowy Paweł Litwiniuk, przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Franciszek Jerzy Stefaniuk oraz kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz. Partnerów projektu reprezentowali: wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz oraz przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie filia w Białej Podlaskiej: profesor nadzwyczajny dr hab. Wojciech Piasecki – dziekan Wydziału Turystyki i Zdrowia, dr Małgorzata Skiert – prodziekan ds. kształcenia Wydziału Turystyki i Zdrowia, profesor dr hab. Małgorzata Chalimoniuk – kierownik Katedry Nauk o Zdrowiu Wydziału Turystyki i Zdrowia, profesor nadzwyczajna dr hab. Ema Halawacz, dr Dorota Drabarek – opiekun praktyk studenckich.

Po oficjalnym otwarciu DDOM odbyła się w Domu Ludowym w Wysokim konferencja poświęcona tematyce projektu „Szpital Środowiskowy dla Międzyrzecczyzny”. Poprowadził ją zastępca dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych dr hab. Maciej Płaszewski, który także rozpoczął konferencję wykładem „Opieka zdrowotna i środowiskowa dla osób starszych i niesamodzielnych. Problemy – możliwości – rozwiązania”. Następnie zgromadzeni wysłuchali wystąpień:

 • dr n. med. Ewy Czeczelewskiej – „Osoby niepełnosprawne i niesamodzielne w społeczeństwie”,
 • lek. Piotra Szuckiego – ” Wielochorobowość”,
 • dietetyka Anny Gałczak-Kondraciuk – „Zasady zdrowego żywienia osób starszych”,
 • dr Urszuli Parnickiej – „Aktywność fizyczna elementem zdrowego stylu życia osób starszych”,
 • wójta Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztofa Adamowicza – „Aktywizacja osób starszych w Gminie Międzyrzec Podlaski”,
 • Haliny Przychodzkiej – „Działalność Klubu Seniora w Rzeczycy”.

Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia.

Skip to content