Doposażenie SPZOZ i utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łózkach – Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim realizuje projekt:

„Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łózkach”,

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 11 680 647,99 zł

Wartość dofinansowania: 7 590 537,11 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim w zakresie opieki długoterminowej jak również diagnostyki, z uwzględnieniem świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych, poprzez:

  1. Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 90 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem dawnej szkoły w Łózkach w Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

  2. Doposażenie SPZOZ w szczególności:

    1. Zakładu Diagnostyki Endoskopowej, Pracowni Gastroskopii i Pracowni Kolonoskopii : zakup nowoczesnego zestawu endoskopowego – gastroskop i kolonoskop wraz z oprzyrządowaniem i myjnią dezynfekującą,
    2. Poradni Kardiologicznej, Pracowni Echokardiografii i Prób Wysiłkowych: zakup echokardiografu, zestawu do wykonywania prób wysiłkowych z oprogramowaniem, bieżni i cykloergometru rowerowego.
    3. Bloku Operacyjnego w urządzenia niezbędne do ich właściwego funkcjonowania: zakup zestawu laparoskopowego.

W ramach projektu planowane jest m.in. usprawnienie i zracjonalizowanie działań SPZOZ w kierunku potrzeb demograficznych i epidemiologicznych w regionie, wzmocnienie zakresu świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, kompleksowości opieki, wypracowanie współpracy partnerskiej z podmiotami udzielającymi świadczeń POZ w ramach opieki koordynowanej oraz utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 90 łóżek, wraz z działaniami w zakresie opieki domowej i ambulatoryjnej oraz służącymi opiece środowiskowej i deinstytucjonalizacji opieki. Utworzenie ZOL zracjonalizuje wykorzystanie oddziałów szpitalnych, zwłaszcza oddziału chorób wewnętrznych i oddziału chirurgii ogólnej i urazowej, także oddziału ginekologicznego – odciążenia łóżek, kierowanie pacjentów wymagających długotrwałej opieki do ZOL, z zapewnieniem tam bardziej adekwatnej opieki i wykorzystaniu łóżek dla pacjentów wymagających hospitalizacji. Zwiększenie możliwości udzielania świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (diagnostyka, zabiegi, konsultacje) i podstawowej opieki zdrowotnej.

Dodatkowo inwestycja wpłynie na poprawę diagnostyki – realizowanej szczególnie w formach ambulatoryjnych w dziedzinach priorytetowych dla województwa m. in. w zakresie schorzeń i problemów zdrowotnych układu krążenia, ginekologicznych, onkologicznych, chirurgii, rehabilitacji i opieki zdrowotnej nad osobami starszymi. Tym samym inwestycja pozwoli na racjonalizację wykorzystania zasobów w systemie ochrony zdrowia w powiecie poprzez poszerzenie zakresu i dostępności do świadczeń długoterminowych i ambulatoryjnych z odciążeniem lecznictwa szpitalnego.

Fotorelacja z realizacji projektu pn. „Wzrost efektywności i dostępności oraz koordynacji świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez doposażenie Zakładu i utworzenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Łózkach”

Skip to content