Utworzenie, wyposażenie i uruchomienie Pracowni Tomografii Komputerowej – Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje projekt pn. „Wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia – zakup wyposażenia do SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 387 750, 00 zł
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 179 587,50 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozszerzenie i uzupełnienie zakresu diagnostyki obrazowej SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim poprzez utworzenie, wyposażenie i uruchomienie Pracowni Tomografii Komputerowej w ramach Zakładu Leczniczego Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Inwestycja obejmuje zakup, instalację i uruchomienie tomografu komputerowego z kompletnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem wraz z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej (zakup tomografu komputerowego (TK), adaptacja istniejących pomieszczeń – pomieszczenia głównego w zakresie ochrony przed emisją promieniowania, montaż gantr TK, stołu pacjenta, jednostki centralnej, wydzielenie rozdzielnicy mocy, pomieszczenia personelu z konsolą sterującą i wyposażeniem informatycznym, wyposażenie szatni pacjentów).
Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia nierówności w dostępie do wysokiej jakości diagnostycznych usług medycznych na terenie działania SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. Kolejna pracownia tomografii komputerowej w regionie przyczyni się także do zmniejszenia długości oczekiwania na badanie a w konsekwencji na poprawę stanu zdrowia mieszkańców powiatu bialskiego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim podpisał 10 października 2018 r. umowę na realizację projektu pn. “Wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia – zakup wyposażenia do SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Umowę podpisali Marcin Protas zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Województwa Lubelskiego i Wiesław Zaniewicz dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu.

W linku poniżej można obejrzeć film z tego wydarzenia.

O wydarzeniu można również przeczytać w:

  • Tygodnik “Podlasiak”, nr 32, 16-22.10.2018 r., „Międzyrzec będzie miał tomograf”.
  • Tygodnik “Wspólnota Międzyrzecka”, nr 42, 16-22.10.2018 r., „Tomograf najpóźniej za pół roku”.
  • Tygodnik “Słowo Podlasia”, nr 42,16-22.10.2018 r., „Będzie tomograf”.

Tomograf w Powiecie Bialskim stał się faktem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, jako jeden z ostatnich w województwie lubelskim, nie był wyposażony w tomograf komputerowy. Pacjenci z Międzyrzeca musieli być transportowani na to badanie do innych ośrodków – w Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim czy Łukowie. Na szczęście starania o pozyskanie dofinansowania na ten cel zwieńczone zostały sukcesem. 

Projekt po nazwą „Wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia – zakup wyposażenia do SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim” złożony został 15 września 2018 roku z wnioskiem o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Był na tyle dobrze i profesjonalnie przygotowany, że zatwierdzony został jako trzeci z siedmiu wybranych do dofinansowania (spośród ponad 60 złożonych w konkursie). 10 października 2018 roku podpisana została z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie umowa o dofinansowanie projektu. Podkreślić należy wysoką kwotę wsparcia unijnego. Projekt opiewa bowiem na 1 387 750,00 zł, a wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi aż 1 179 587,50 zł (różnicę, czyli 208 162,50 zł, dołożył organ założycielski, czyli Powiat Bialski).

14 lutego 2019 roku wszczęto przetarg nieograniczony na wykonanie inwestycji. W efekcie, 11 kwietnia podpisano umowę ze światowym potentatem m.in. w zakresie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych wyrafinowanych metod obrazowania – firmą GE Healthcare (w Polsce GE Medical Systems Polska Sp. z o. o.). Na zdjęciu dokument podpisują przedstawiciel GE Medical Systems Polska oraz dyrektorzy SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim: Wiesław Zaniewicz, Maciej Płaszewski i Romuald Pietrosiuk.

Pracownię Tomografii Komputerowej zaplanowano zlokalizować na parterze budynku B szpitala, w pomieszczeniach, w których były wcześniej: punkt poboru materiału Biologicznego Centralnego Laboratorium, Pracownia USG oraz pokój socjalny Pracowni RTG.

Za taką lokalizacją przemawiały bliskie sąsiedztwo Izby Przyjęć, Laboratorium i Pracowni RTG, w obrębie działu diagnostyki obrazowej, a jednocześnie bliskość windy, co zapewnia łatwy dostęp z oddziałów, zwłaszcza zabiegowych, oraz z bloku operacyjnego. Pracownia będzie także służyła pacjentom korzystającym z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, więc lokalizacja na parterze budynku, z dostępem bezpośrednio z zewnątrz, na pewno jest dla nich korzystna.

Okres na realizację zadania wynosił 70 dni od momentu podpisania umowy z wykonawcą – do 20 czerwca 2019 roku. W tak krótkim czasie firma GE Healthcare musiała przeprowadzić wszystkie prace remontowe w celu adaptacji pomieszczeń pod tomograf oraz zakupić i zamontować tomograf wraz z całym oprzyrządowaniem. Przystąpiono więc do intensywnych prac inwestycyjnych.

Najpierw wykonano wszelkie prace ogólnobudowlane, tj. przystosowanie pomieszczeń, prace wykończeniowe, wykonanie konstrukcji pośrednich, montaż stolarki drzwiowej i okiennej.

Później wzięto się za instalacje elektryczne, w tym m.in. wykonanie tablicy rozdzielczej wraz z instalacją sygnalizacji i sterowania dla tomografu, wykonanie zasilania układów wentylacji i klimatyzacji, kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, a także za instalacje sanitarne, w tym m.in. instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylację i klimatyzację.

Trzeba było oczywiście uzyskać akceptacje i ostateczne pozwolenia, związane z ochroną radiologiczną i promieniowaniem jonizującym oraz przepisami budowlanymi (wymaganymi na dzień uruchomienia aparatu), umożliwiające instalację tomografu i wykonanie ich w sposób umożliwiający odbiór i dopuszczenie pracowni do użytkowania.

Gdy pomieszczenia były już gotowe, zamontowano tomograf komputerowy, czyli stół dla pacjenta oraz skaner (tzw. gantry), wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem.

A następnie uruchomiono Pracownię Tomografii Komputerowej. W zakres tych prac wchodziły: montaż, wyposażenie i uruchomienie konsoli operatorskiej (służącej do programowania badania i monitorowania jego przebiegu) i konsoli lekarskiej, podłączenie do instalacji IT oraz pełna integracja pracowni tomografii z systemami informatycznymi szpitala, w tym systemem RIS/PACS.

Prace zostały tak zaplanowane i przeprowadzone, że udało się w pełni zintegrować powstającą pracownię i instalowaną aparaturę i oprogramowanie informatyczne, z uruchomionym właśnie w SPZOZ nowoczesnym i kompleksowym systemem teleinformatycznym (w ramach innego, jeszcze większego projektu, współfinansowanego z UE).

W międzyczasie przeprowadzono szkolenia dla lekarzy radiologów i techników radiologii, dotyczące eksploatacji zainstalowanych urządzeń (m.in. obsługi tomografu przy badaniach bez kontrastu i z kontrastem, obsługi wstrzykiwacza do podawania kontrastu) oraz oprogramowania.

Poza tym konieczne było dokonanie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, w zakresie rozszerzenia działalności Zakładu o Pracownię Tomografii Komputerowej w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

– Urządzenie było bardzo oczekiwane i przez nasz zakład, i przez lekarzy, i przez mieszkańców. Pozwala na ogromny postęp, jeżeli chodzi o diagnostykę w naszym rejonie, i oczywiście znacznie skróci kolejki pacjentów oczekujących na to badanie. Dodam, że tomograf jest bardzo nowoczesny, w zupełności spełniający nasze oczekiwania, jeśli chodzi o zaawansowaną diagnostykę obrazową – wyjaśnia zastępca dyrektora SPZOZ ds. medycznych Romuald Pietrosiuk.

Zakup nowoczesnego tomografu pozwoli na szybkie i skuteczne diagnozowanie pacjentów w szczególnie wymagających sytuacjach i umożliwi podejmowanie szybkich interwencji na miejscu. Diagnostyka TK jest też metodą wybitnie pożądaną w przypadku diagnozowania wielu chorób przewlekłych i stanów patologicznych, w tym zagrażających życiu pacjentów.

Co ważne, pierwsza pracownia tomografii komputerowej w powiecie bialskim przyczyni się także do zmniejszenia nierówności w dostępie do nowoczesnej i zaawansowanej opieki zdrowotnej. Skróci się czas oczekiwania na badanie i będzie ono dostępne na miejscu, co w konsekwencji wpłynie na poprawę stanu zdrowia mieszkańców.

– Cieszę się, że radni patrzą przychylnym okiem na inwestycje SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim. To kolejna ważna inwestycja, bowiem do tej pory w międzyrzeckim szpitala, ani w ogóle bialskim powiecie ziemskim, nie było pracowni tomografii komputerowej. Pacjenci musieli jeździć do Białej Podlaskiej, Radzynia albo Siedlec. Teraz tomograf będzie na miejscu. Jest to więc duża nobilitacja dla szpitala, ale przede wszystkim wielkie udogodnienie dla mieszkańców – mówi starosta bialski Mariusz Filipiuk.

Ponadto przeznaczone przez Powiat Bialski środki w kwocie 418 645 zł umożliwiły wykonanie dodatkowych prac remontowo-budowlanych. W efekcie powstały nowe pomieszczenia działu diagnostyki SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim, m.in. pracownia badań USG wraz z zapleczem i poczekalnią dla pacjentów. Polepszyły się także warunki korzystania z Laboratorium Analitycznego – zaadaptowany został nowy, łatwiej dostępny, umieszczony w odrębnej lokalizacji, punkt pobrań do badań laboratoryjnych.

Skip to content